Mandarine half-marathon

Datum:

03.11.2019 - 10:00

Mapa:

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Mandarine half-marathon 21.10 71 71

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Ante Živković (M0151) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:16:22 28.39
2 Helena Gleđa (F0102) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:33:23 18.47
3 Mirko Vojinović (M0242) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:41:58 15.31
4 Goran Ungurović (M0296) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:43:57 14.69
5 Milan Jovanović (M0264) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:47:46 13.60
6 Dušan Marinković (M0292) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:53:53 12.09
7 Igor Stefanović (M0295) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:54:33 11.94
8 Vesko Anđelković (M0231) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:55:28 11.74
9 Nemanja Bunjevački (M0261) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:57:05 11.39
10 Duško Kunić (M0263) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 01:59:12 10.96
11 Ljiljana Tasić (F0052) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:10:18 9.06
12 Branislav Lončar (M0260) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:10:52 8.98
13 Vedrana Gvozdenović (F0133) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:11:14 8.93
14 Milica Luković (F0129) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:11:14 8.93
15 Branko Milević (M0228) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:12:08 8.80
16 Nemanja Slavić (M0054) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:17:20 8.10
17 Dejan Stevanović (M0257) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:22:40 7.47
18 Marko Jovičić (M0252) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:27:42 6.93
19 Aleksandar Ilić (M0226) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 02:43:27 5.58
20 Nikola Minić (M0001) Mandarine half-marathon 21.10 71 71 03:00:57 4.49

Komentari: