Prague marathon

Datum:

05.05.2019 - 09:00

Mapa:

Link:

http://www.runczech.com

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Prague marathon 42.20 304 304

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Vladimir Kolić (M0202) Prague marathon 42.20 304 304 03:36:01 33.13

Komentari: