Trka 1300 kaplara

Datum:

03.10.2020 - 10:30

Mapa:

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Trka 1300 kaplara - 10 km 10.00 92 92
Trka 1300 kaplara - 5 km 5.00 0 0

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Ivan Jevtić (M0270) Trka 1300 kaplara - 10 km 10.00 92 92 00:46:30 8.61
2 Radomir Dabić (M0321) Trka 1300 kaplara - 10 km 10.00 92 92 00:48:55 7.73
3 Slavomir Borka (M0277) Trka 1300 kaplara - 10 km 10.00 92 92 00:59:55 5.01
4 Aleksandar Ilić (M0226) Trka 1300 kaplara - 10 km 10.00 92 92 01:02:22 4.60
5 Marko Jovičić (M0252) Trka 1300 kaplara - 10 km 10.00 92 92 01:03:55 4.36

Komentari: