Trka u čast Nikole Tesle

Datum:

10.07.2019 - 18:00

Mapa:

Trke:

Naziv d (km) + (m) - (m)
Trka u čast Nikole Tesle 1.86 0 0

Rezultati:

Redni broj Takmičar (reg.br) Naziv trke d (km) + (m) - (m) Vreme BTL bodovi
1 Goran Ungurović (M0296) Trka u čast Nikole Tesle 1.86 0 0 00:07:14 1.44
2 Milan Jovanović (M0264) Trka u čast Nikole Tesle 1.86 0 0 00:07:16 1.43
3 Zoran Ćosić (M0187) Trka u čast Nikole Tesle 1.86 0 0 00:07:55 1.19
4 Željko Graovac (M0051) Trka u čast Nikole Tesle 1.86 0 0 00:08:33 1.01
5 Vesna Đoković (F0116) Trka u čast Nikole Tesle 1.86 0 0 00:09:53 0.74

Komentari: