Prema svim učesnicima sportskog događaja takmičar treba da se ponaša u skladu sa pravilima fair play-a i respekta, bez obzira na njihov pol, etničko poreklo, rasu, versku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.Takmičar Lige bi kao promoter zdravlja i sporta trebalo da sve aktere sportskih manifestacija (sportiste, trenere, sudije i gledaoce) tretira sa dostojanstvom i uvažavanjem.

Svako namerno nepoštovanje kodeksa ponašanja iz Člana 33. biće sankcionisano, odnosno takmičar će odlukom Organizatora biti diskvalifikovan iz Balkanske trkačke lige na izvestan period ili trajno. Organizator Lige zadržava pravo izmena uslova i tokom sezone, prevashodno u cilju unapređenja kvaliteta Lige ili usled više sile.

Ukoliko po proceni Organizatora Takmičar narušava ugled Lige, Organizator zadržava pravo da uz ili bez refundacije aktuelne članarine udalji Takmičara iz Lige.

Svaki takmičar koji se prijavio za takmičenje u Ligi i koji je izmirio obaveze prema istoj pristaje na odredbe ovog Pravilnika i izražava interesovanje za pristup Sportskom udruženju „BTL“ u skladu sa Statutom.